• Mijn account
  • (X)Inloggen

   Ik ben al klant bij La Prospéríté

   Voer je e-mailadres en wachtwoord hier in om in te loggen op de website:

   Wachtwoord vergeten?

   Nog geen klant bij La Prospéríté?

   • Eerdere bestellingen bekijken
   • Automatisch verstuurgegevens ophalen
   • Track je bestelling
   Nieuw bij La Prospéríté
Nederlands
English

Valuta

Je bent hier:

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Stichting Pocorni International is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 41134148.

N.V. La Privilege Prosperité 19/05/1882, afgekort N.V. PLP is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Suriname.

N.V. PLP heeft de contractering van de bezoeker en de collectering van de gelden uitbesteed aan Stichting Pocorni International. NV PLP voert de tours uit.

Onder “bezoeker” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf of dan wel namens een aantal personen (groep) een tour of reis boekt bij La Prospérité Tours. 

In het kader van deze Algemene Voorwaarden dient de bezoeker die de boeker voor zichzelf of voor een groep maakt meerderjarig te zijn. Daarnaast dient hij of zij bij het boeken een geldig identiteitsbewijs te kunnen overleggen van zichzelf en de groepsleden. 

De bezoeker is ervoor verantwoordelijk, dat de verplichtingen die deze Algemene Voorwaarden met zich mee brengen door alle betrokkenen in acht worden genomen en hij/zij is ervoor aansprakelijk indien dit niet geschied. 

Onder arrangementen worden in deze voorwaarden verstaan alle diensten die door La Prospérité Tours ter zake, en vanwege La Prospérité Tours door derden worden aangeboden. Zo vallen met onder name onder het begrip arrangementen onder meer de navolgende diensten, niet limitatief:

 • bus/vlieg transport
 • boottransport
 • de logies; op basis van 2 personen per kamer
 • de maaltijden
 • de excursies
 • de begeleiding door professionele Nederlands/Engels sprekende gidsen

De opdrachtgever en /of de reiziger/bezoeker is bij acceptatie van de opdracht tot reservering aansprakelijk en verantwoordelijk voor de nakoming van alle voor hem/hen uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. 


Annuleringsvoorwaarden

La Prospérité Tours behoudt zich het recht voor de reisovereenkomst, zonder schadeplichtig te zijn en zonder gerechtelijke tussenkomst, 24 uur voor het tijdstip van vertrek te annuleren bij een definitieve deelname van minder dan het gepubliceerde of overeengekomen minimum aantal reizigers. De reiskosten zullen gerestitueerd worden. 

La Prospérité Tours behoudt zich het recht voor om tours binnen dezelfde week samen te voegen, bij onvoldoende deelname op één van de 3 dagen. Hiervan wordt de bezoeker minimaal 84 uren tevoren op de hoogte gesteld.

La Prospérité Tours behoudt zich het recht voor om de gepubliceerde tarieven op elk gegeven

moment te wijzigen. De wijziging wordt uiterlijk 3 dagen voor vertrek bekend gemaakt aan de

bezoeker. De bezoeker heeft in dat geval het recht de geboekte reis te annuleren, indien de wijziging c.q. verhoging van de reissom een bedrag van meer dan 20 % van de reissom inhoudt.  

Bij annulering door de klant worden de volgende kosten in rekening gebracht: 

Binnen 24 uur voor vertrek worden annuleringskosten van 100% van de totale toursom in rekening gebracht. 

Binnen 48 uur voor vertrek worden annuleringskosten van 75% van de totale toursom in rekening gebracht.

Binnen 72 uur voor vertrek worden annuleringskosten van 50% van de totale toursom in rekening gebracht.

De bezoeker of persoon voor wie geboekt is kan, vóór de aanvang van de reis, een derde persoon in z’n plaats stellen, mits deze voldoet aan alle Algemene Voorwaarden. La Prospérité Tours dient voortijdig (minimaal 24 uur van tevoren) van bedoelde indeplaatsstelling te worden verwittigd.  

De schriftelijke bevestiging van de acceptatie van de opdracht tot reservering door La Prospérité Tours en eerste betaling van 100 procent(%) van de uit de reisovereenkomst verschuldigde reissom is voor de opdrachtgever en/of de reiziger het (enig) bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.

Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de reisovereenkomst.

Het saldo van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende reissom dient  uiterlijk 5 dagen voor de dag van vertrek(de dag van vertrek niet mee gerekend) aan La Prospérité Tours te worden voldaan.

Bij betaling met pinpas, online betalingsmethoden en traveller cheques worden administratieve kosten in rekening gebracht (o.a. bank,payment service providers)


Uitsluiting en Aansprakelijkheid:

La Prospérité Tours sluit zijn aansprakelijkheid nadrukkelijk uit. in de navolgende type gevallen; hierbij een niet limitatieve opsomming;

Schade als gevolg van diefstal, verlies, beschadiging, waterschade, bevuild en/of onklaar geraken van de persoonlijke eigendommen van de reizigers/bezoekers

De gevolgen voortvloeiende uit door de bezoeker/groep opgelopen allergieën, beten, respectievelijk het niet treffen hem/haar van de nodige voorzorgsmaatregelen (inentingen, vaccinaties, malariapillen e.d.) Eveneens is aansprakelijkheid uitgesloten voor de gevolgen van letsels die zijn toegebracht door (giftige) planten en/of dieren.

Lichamelijk letsel opgelopen tijdens een tour, ook niet als dit is veroorzaakt door medereizigers of derden.

De consequenties/conclusies die het reizend publiek zou kunnen verbinden aan advertentiemateriaal inclusief maar niet beperkt tot foto’s, folders, brochures en ander informatief materiaal, betreffende reizen of tours welke zijn uitgegeven door derde partijen, tenzij deze als reisagenten zijn aangesloten bij La Prospérité tours.

De gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van materiaal verstrekt door derden; evenmin voor het niet voor handen zijn van een toepasselijke persoonlijke of groepsreis- en ongevallenverzekering welker premie in ieder geval voor rekening van de klant is.

De gevolgen die mochten voortvloeien uit het gebrek aan een goede communicatie, transportmogelijkheid en medische hulp ter plekke van of op weg naar en van de reisbestemming.

La Prospérité Tours sluit zich uit en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele calamiteiten en misverstanden tussen de opdrachtgevers/reizigers en derden die geen  directe dienstbetrekking hebben met La Prospérité Tours zoals bijv. niet tijdig opdagen van taxi/bus chauffeurs enz.

La Prospérité Tours kan niet worden geclaimd vanwege overmacht zoals bijv. in geval van natuurrampen, politieke onrust en andere vormen van overmacht.

Ook La Prospérité Tours is aansprakelijk voor de nakoming van alle voor haar uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de nakoming van die verplichtingen in redelijkheid en billijkheid niet van La Prospérité Tours verwacht mag worden.


Slotbepaling 

De bezoeker verklaart middels het – schriftelijk, per mail of anderszins – bevestigen van de tour(s) of 

door ondertekening van dit formulier, bekend en akkoord te zijn met bovenstaande Algemene

Reisvoorwaarden; tevens verklaart hij / zij zich niet er op te kunnen beroepen deze niet (goed)

gelezen of begrepen te hebben.

Voorwaarde : 

Sluit een goede verzekering af voor uw bezittingen en een aparte ongevallen - en

Annuleringsverzekering.

Neem geen waardevolle spullen mee  tijdens de tour.

Wij adviseren omtrent informatie en controle met betrekking tot malaria(preventie) en inentingen contact op te nemen met uw eigen huisarts of gezondheidscentrum of contact op te nemen met of langs te gaan bij B.O.G. (Bureau Openbare Gezondheidszorg). Adres: Rode Kruislaan 22, Paramaribo, Suriname. 

Op de algemene voorwaarden is het Surinaams recht van toepassing.


Voorwaarden met betrekking tot de website La Prospérité Tours

De op onze website getoonde informatie is met zorg samengesteld door La Prospérité Tours.

Voor de juistheid en volledigheid kan echter niet worden ingestaan. Door middel van deze website wordt slechts informatie verstrekt over diverse diensten en producten die door La Prospérité Tours worden aangeboden.

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

La Prospérité Tours aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen tourprogramma’s, prijzen, data en overige informatie alsook het virus loos en foutloos functioneren van deze website. 

Op deze website kunnen wijzigingen en links naar andere websites of bronnen aangegeven zijn. Deze zijn slechts ter informatie van de gebruiker van de website opgenomen. La Prospérité Tours is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of de gevolgen van het gebruik daarvan.

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de inhoud en de vormgeving van de website waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen behoren toe aan La Prospérité Tours/de onderhouder van de website en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en de afbeeldingen welke door derden aan de website/website onderhouder zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt.

Anders dan voor persoonlijk  gebruik van de website mag niets van de La Prospérité Tours website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming.